Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Informacje

Hity sklepowe

Zmiana języka

PolskiAngielski

Kontakt

 • PROFIS Łukasz Romik
  Krakowska 96A
  32-650 Kęty
  NIP: 937-15-49-713
 • E-mail:zamowienia@rolkifiskalne.com.pl
 • Telefon33 486 71 88
  504 186 476
 • Fax33 445 41 65
 • Gadu Gadu39218616
  47979440
 • Godziny działania sklepu--------------------------------- 24 H przez 7 dni w tygodniu, kontakt telefoniczny pn.-pt. 7.00 - 15.30 DARMOWA DOSTAWA OD 500 ZŁ. !!!
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://rolkifiskalne.com.pl, http://rolkifiskalne.pl, http://nowytoner.com.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem http://rolkifiskalne.com.pl, http://rolkifiskalne.pl, http://nowytoner.com.pl przez Sprzedającego: Profis - Łukasz Romik, prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: PROFIS Łukasz Romik ul. Bukowska 13, 43-354 Czaniec, Biuro handlowe: PROFIS Łukasz Romik Ul. Krakowska 96A, 32-650 Kęty, prowadzącego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3107, posiadającego NIP: 937-154-97-13, Regon: 241827900. Numery telefonów kontaktowych: 33 486 71 88; 33 486 71 98, kom.504 186 476, adres poczty elektronicznej: profis@profis24.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą oraz korzysta z Usługi Elektronicznej.
3. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.  Usługodawca; Sprzedający– PROFIS Łukasz Romik ul. Bukowska 13, 43-354 Czaniec, Biuro handlowe: PROFIS Łukasz Romik Ul. Krakowska 96A, 32-650 Kęty, prowadzący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3107, posiadający NIP: 937-154-97-13, Regon: 241827900; numery telefonów kontaktowych: 33 486 71 88; 33 486 71 98, kom.504 186 476, adres poczty elektronicznej: profis@profis24.pl
 5.  Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka  i określenie innych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.   
7.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9.  Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: http://nowytoner.com.pl, http://rolkifiskalne.com.pl, http://rolkifiskalne.pl.
10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
12. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca automatyczne otrzymywanie przez Klientów od Usługodawcy cyklicznych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, promocjach, nowościach w Sklepie Internetowym.
13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, zawierający dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014  poz. 827).
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422).  

§ 2 Zasady ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:http://rolkifiskalne.com.pl,http://rolkifiskalne.pl,http://nowytoner.com.pl
2.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3.   Sklep internetowy: http://rolkifiskalne.com.pl, http://rolkifiskalne.pl, http://owytoner.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.   Wszystkie Towary oferowane w sklepie http://rolkifiskalne.com.pl, oraz na stronach z przekierowaniem: http://rolkifiskalne.pl, http://nowytoner.com.pl, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.   W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
    - przeglądarka internetowa [Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej] z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji [JavaScript]
    - minimalna rozdzielczość ekranu [800 x 600] pikseli.

§ 3 Usługi Elektroniczne W Sklepie Internetowym
1. Korzystanie przez Klienta z Konta następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta loginu, tj. adres e-mail Klienta. Dla uzyskania dostępu do Konta Klient powinien wprowadzić hasło, stanowiące ciąg znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
2. Usługa Elektroniczna Konto jest nieodpłatna i świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie żądania w tym przedmiocie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty.
3. Korzystanie przez Klienta z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i następnie kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy, co oznacza, że ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
5. Korzystanie przez Klienta z Newslettera następuje po zaznaczeniu w Formularzu Zamówienia checkboxa „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail”.
6. Usługa Elektroniczna Newsletter jest nieodpłatna i jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie żądania w tym przedmiocie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest do niedostarczania treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (za wyjątkiem reklamacji Towaru opisanej w § 8 Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty.
9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4 Składanie Zamówień; Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach internetowych http://rolkifiskalne.com.pl, http://rolkifiskalne.pl, http://nowytoner.com.pl są cenami brutto (tj. cenami zawierającymi podatek od towarów i usług) podanymi w złotych polskich. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy.
4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej/telefonicznie/drogą mailową/ faxem.
5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
7. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli próby kontaktu z Klientem okażą się bezskuteczne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Umowa Sprzedaży jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić, poprzez zaznaczenie opcji w Formularzu Zamówienia, wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży, który to dokument zostanie załączony do przesyłki wraz z Towarem lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Wyrażona w powyższy sposób wola otrzymania dokumentu rozliczeniowego uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system informatyczny Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
12. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży Towaru  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem; w przypadku płatności payU lub wyboru opcji „za pobraniem” rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień w przypadku, gdy:
-Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych;
-Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony;
-Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
-Kupujący nie odbierze przesyłki.
14. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele lub święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następującym po tym dniu dniu roboczym.
15. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, może anulować Zamówienie bądź też zrezygnować tylko z pozycji (nabycia danego Towaru), z którą związane jest wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.

 § 5 Koszty i termin dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towarów jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów obciążają Klienta. Koszty dostawy Towarów są udostępnione na stronie Sklepu  pod linkiem „koszty wysyłki”. Klient może się zapoznać z cennikiem dotyczącym kosztów wysyłki w każdej chwili klikając w link „koszty wysyłki”.
3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia, podany telefonicznie drogą drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w biurze handlowym Sprzedającego: PROFIS Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. W przypadku odbioru osobistego Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 48 godzin. Klient zostanie poinformowany o Towarze gotowym do odbioru.
5. Przesyłka z Towarem dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Jest to maksymalny czas dostawy i dotyczy on Zamówień z opcją zakupu „za pobraniem”. Przy wyborze opcji zakupu z płatnością „przelew” lub „przelew online” do czasu dostawy podanego na stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze od daty dokonania płatności przez Klienta).
6. Maksymalny termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 dni, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

§ 6 Płatności
 
1. Zapłaty ceny sprzedaży Towaru i kosztów wysyłki Klient może dokonać za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING 39 1050 1113 1000 0090 7750 904.
2.W przypadku wyboru formy „przelew", Towar zostanie wysłany po uznaniu rachunku bankowego Sklepu kwotą stanowiącą równowartość całej ceny jego sprzedaży oraz kosztów wysyłki.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub PayU, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.  

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie na adres Sprzedającego: (Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl).
2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru dostępnego na stronie Sklepu pod linkiem: http://Odstąpienie/http://rolkifiskalne.pl/download/Oswiadczenie.pdf.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj.: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony wzajemnie sobie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrotu Towaru Klient obowiązany jest dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego (Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty).

6. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi Klientów prosimy o dołączenie do zwracanych Towarów potwierdzenia zakupu (paragon lub faktura VAT).
7. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia Towaru przed wysyłką (włożenie do pudełka, owinięcie papierem lub folią bąbelkową, a następnie taśmą).
8. Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru na swój koszt (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”).
9. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów wysyłki Towaru do Klienta, za wyjątkiem:
    - dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
   -z wyjątkiem kosztów zwrotu otrzymanego Towaru
    - z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przez Klienta Towaru, co do którego odstąpił od umowy.
10. Sprzedający niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
12.W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Klient powinien obchodzić się z Towarem i sprawdzić go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Klient, który używa Towaru w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, nie traci prawa do odstąpienia od umowy, ale odpowiada za każde zmniejszenie wartości Towaru.
.
§ 8 Procedura reklamacji

1. Towary posiadają gwarancji producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji Towaru wynosi 24 miesiące. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu Cywilnego.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres Biuro Handlowe: Profis Łukasz Romik ul. Krakowska 96a, 32-650 Kęty
lub
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl;
5. Reklamacja może zostać złożona poprzez skorzystanie z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu: http://rolkifiskalne.pl/download/Reklamacja_towarow.pdf.
6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty), na koszt Sprzedającego.
7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
8. Reklamacje z powodu uszkodzenia przesyłki będę rozpatrywane wyłącznie w przypadku spisania przez Klienta protokołu reklamacyjnego z udziałem przewoźnika, który dostarczył przesyłkę; protokół reklamacyjny powinien zawierać pisemny opis uszkodzenia danej przesyłki, datę dostarczenia przesyłki i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy Klienta i przewoźnika, który dostarczył przesyłkę.
9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od otrzymania Towaru przez Klienta. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od otrzymania Towaru przez Klienta.
10. Jeżeli Towar posiada wadę, Sprzedający – wedle żądania Klienta - naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy, zwróci wartość kupionego Towaru lub obniży jego cenę, chyba że Klient wybierze zamiast wadliwego Towaru inny, alternatywny Towar– wówczas koszty transakcji, której dotyczy reklamacja, zostaną zaliczone na poczet ceny nowego Towaru.
11. Klient oraz Sprzedający mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. poprzez:
- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 25 ze zm.) o rozstrzygnięcie sporu związanego z zawarta Umową Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 4, poz. 25 ze zm.) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- uzyskanie pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą  u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Kontakt z Federacją Konsumentów: pod numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707; kontakt ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 12 Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

1. Postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W przypadku dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia przez Klienta, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,Usługodawca/Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 § 13 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do klienta (przewoźnicy) jednak tylko w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
    a.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta.
    b.    Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl.
    c.    Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:
    a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
    b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, a także przez wysłanie Klientowi na podany jego adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
    c. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Sprzedającego przechowywane na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
6. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu, system teleinformatyczny Sprzedającego wykorzystuje technologię cookies. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies; może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

§ 14 Zmiana Regulaminu
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
5. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
6. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego jest własnością Sprzedającego. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
4. Z zastrzeżeniem postanowienia § 11 pkt 11 Regulaminu, spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
5. W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań odnośnie Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: zamowienia@rolkifiskalne.com.pl.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl